نام: علیرضا یکرنگی سندی
دانشکده: علوم پایه
گروه: فیزیک
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: a . y e k r a n g i @ i a u r a m s a r . a c . i r

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
فیزیک
ازاد تهران شمال
ایران
1385
کارشناسی
فیزیک
گیلان
ایران
1380

سوابق اجرایی

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مدیر گروه
دانشگاه ازاد واحد امسر
تیر 1395
تاکنون
مسئول کارگزینی هیات علمی
دانشگاه ازاد واحدامسر
تیر 1388
تیر 1389
عضو اصلی شورای آموزشی
دانشگاه ازاد واحد رامسر
خرداد 1388
خرداد 1395


تالیف و ترجمه

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
فیزک عمومی الکتریسیته مغناطیس
اذرباد
1390
تالیف

مقالات در نشریات

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
انتقال تصویر از طریق فیبر نوری
صنعت صدا و تصویر
1388
5
14
تحلیل عا ملهای اثرگذار بر کیفیت انتقال تصویر توسط فیبرهای نوری
صنعت صدا و تصویر
1388
5
20
کاربرد فیبر نوری در پزشکی
صنعت صدا و تصویر
1389
8
24

تحقیقات

عنوان
طراحی و شبیه سازی فیلترهای نوری برای شبکه های DWDMبا استفاده از اثر ساگ ناک
مطالعه خواص حرارتی و مکانیکی اپوکسی حاوی لاستیک‌های مایع

مقالات علمی

Title
Authors
Publication Date
Theoretical study of the effect of Casimir attraction on the pull-in behavior of beam-type NEMS using modified Adomian method
Ali Koochi a, AsiehSadatKazemi b, YaghoubTadiBeni c, AlirezaYekrangi d, MohamadrezaAbadyan
1/1/2010
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Tunability of optical filter based on fibre-optic ring resonator using polarisation and birefringence effects in the resonator loop
1Faramarz E. Seraji,2Fatemeh Asghari and 3Alireza Yekrangi Sendi
1/1/2010
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
New approach to model the buckling and stable length of multi walled carbon nanotube probes near graphite sheets
A. Koochi a, A.S. Kazemi b, A. Noghrehabadi c, A. Yekrangi d, M. Abadyan
1/2/2011
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
An Approximate Solution for a Simple Pendulum beyond the Small Angles Regimes Using Hybrid Artificial Neural Network and Particle Swarm Optimization Algorithm
Alireza Yekrangi , Mehdi Ghalambazb, Aminreza Noghrehabadic*, Yaghoub Tadi Benid, Mohamadreza Abadyana*, Molood Noghrehabadie, Mehdi Noghrehabadif
2/2/2011
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Closed-form Approximations of the Pull-in Parameters and Stress Field of Electrostatic Cantilever Nano-actuators Considering van der Waals Attraction
Aminreza Noghrehabadi *, Yaghoob Tadi Benib, Ali Koochic, Asieh Sadat Kazemid, Alireza Yekrangie, Mohamadreza Abadyane*, Mehdi Noghrehabadif
2/4/2011
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
An Approximate Solution for a Simple Pendulum beyond the Small Angles Regimes Using Hybrid Artificial Neural Network and Particle Swarm Optimization Algorithm
Alireza Yekrangi , Mehdi Ghalambazb, Aminreza Noghrehabadic*, Yaghoub Tadi Benid, Mohamadreza Abadyana*, Molood Noghrehabadie, Mehdi Noghrehabadif
2/5/2011
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Analytical Approach to Compute the Internal Stress Field of NEMS Considering Casimir Forces
Javab Abdi , Yaghoob Tadi Benib, Amin Reza Noghrehabadic*, Ali Koochid, Asieh Sadat Kazemia, Alireza Yekrangie, Mohamadreza Abadyane*, Molood Noghrehabadif
10/2/2011
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Variational iteration metod for the heat transfer of a non-newtonian fluid flow in an axisymmetric channel with a porous wall
Mohsen Gh. Kharaji1, Fakhrodin Alimoradi2, Alireza Yekrangi3, Elyas Mohammadian3, Ameneh
2/3/2012
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Closed-form Approximations of the Pull-in Parameters and Stress Field of Electrostatic Cantilever Nano-actuators Considering van der Waals Attraction
Aminreza Noghrehabadi *, Yaghoob Tadi Benib, Ali Koochic, Asieh Sadat Kazemid, Alireza Yekrangie, Mohamadreza Abadyane*, Mehdi Noghrehabadif
4/23/2017
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description